Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M.

Od svého jmenování ministrem spravedlnosti České republiky v roce 2004 vykonává soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš, LL.M. veškerou exekuční a další činnost dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). Dlouhodobě spolupracuje s velkými obchodními společnostmi, bankami, obcemi a významnými advokátními kancelářemi i s individuálními oprávněnými vstupujícími bez předešlých znalostí a zkušeností s exekucemi.

Exekuční činnost

Soudní exekutor je oprávněn vykonávat exekuční činnost na celém území České republiky.

Činnost soudního exekutora spočívá v nuceném výkonu rozhodnutí (exekučního titulu) dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád); jde tedy o jeden ze způsobu nedobrovolného splnění povinnosti na povinném vedle soudního výkonu rozhodnutí vykonávaného dle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu.

K exekuci lze přistoupit pouze v případě, nesplní-li povinný dobrovolně a ve stanovené lhůtě to, co mu ukládá exekuční titul. Exekučním titulem pak rozumíme vykonatelná rozhodnutí soudů, vykonatelné rozhodčí nálezy, notářské zápisy se svolením k vykonatelnosti, vykonatelná rozhodnutí orgánů veřejné moci, jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.

Způsoby provedení exekuce jsou přesně specifikovány zákonem, když volba způsobu provedení exekuce je ponechána v rukou soudního exekutora. Provedení exekuce všemi způsoby není vyloučeno. Exekuci na peněžitá plnění lze provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí nebo postižením podniku, zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech, správou nemovitosti a pozastavením řidičského oprávnění. V případě, že exekuční titul ukládá povinnému splnit jinou než peněžitou povinnost, může být exekuce provedena vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné věci nebo provedením prací a výkonů, případně prodejem zástavy.

Další činnost

Další činností soudního exekutora rozumíme například sepisování veřejných listin - exekutorských zápisů. Pomocí exekutorských zápisů osvědčuje soudní exekutor skutkové děje a stav věci (například stav nemovitostí, bytů a nebytových prostor). Takový exekutorský zápis pak slouží k prokázání v něm zachycené skutečnosti v rámci soudního řízení či řízení před jiným orgánem.

Soudní exekutor dále přijímá do úschovy peníze a listiny, provádí dobrovolné dražby a poskytuje právní pomoc. Tato další činnost je prováděna na základě písemné smlouvy.

Legislativa

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), v platném znění

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění

Zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

Vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

Vyhláška č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví