Úhrada dluhu

Po doručení Výzvy soudního exekutora ke splnění vymáhané povinnosti hraďte dluh přímo pověřenému soudnímu exekutorovi. Pro přesnou identifikaci platby je nezbytné uvést variabilní symbol. Variabilní symbol je spisová značka předmětné exekuce bez úvodního trojčíslí "124", písmen "EX" a lomítka uprostřed. (Např. u exekuce vedené pod spisovou značkou 124 EX 1234/09 je variabilní symbol 123409.)

Nemůžete pohledávku uhradit jednorázově ve stanovené lhůtě?

Hotovostně

Na pokladně Exekutorského úřadu na adrese Masarykova 679/33 v Litoměřicích v úředních hodinách (pondělí a středa: 8 - 12 a 13 - 17hod, čtvrtek 8 - 12 a 13 - 16hod).

Bezhotovostním převodem

Bankovním převodem či vkladem na bankovní účet soudního exekutora č.ú.: 194612135/0300.

Tip: Číslo účtu je uvedeno i ve Výzvě ke splnění vymáhané povinnosti doručené povinnému.

Poštovní poukázkou typu A

Pro přesnou identifikaci platby je nezbytné vždy uvádět variabilní symbol platby tvořený spisovou značkou předmětné exekuce bez úvodního trojčíslí "124", písmen "EX" a lomítka uprostřed (např. u exekuce vedené pod spisovou značkou 124 EX 1234/09 je variabilní symbol 123409).

Upozornění: soudní exekutor poštovní poukázky nevyplňuje a nezasílá.

Kontaktujte nás. Komunikovat s námi můžete na níže uvedených kontaktech.

Telefonicky nebo osobně

Pokud nás kontaktujete telefonicky nebo osobně, odpovíme vám v úředních hodinách ( pondělí a středa: 8 - 17hod, úterý 8 - 15hod,  čtvrtek 8 - 16 hod, pátek 8 - 14hod).

Vyřízení svého dotazu urychlíte, když uvedete spisovou značku předmětné exekuce (např. 124 EX 1234/09 ) případně vaše rodné číslo či IČ.


Písemně

Písemná podání doručená na adresu Exekutorského úřadu v Litoměřicích musí splňovat náležitosti podle ustanovení § 42 zákona č. 99/1963, Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

  1. jaké věci se podání týká,
  2. kdo jej činí a co podáním sleduje,
  3. musí být datováno a
  4. podepsáno

Podání opatřete spisovou značkou předmětné exekuce, např. 124 EX 1234/09, usnadníte a zrychlíte tak zpracování podání.


Elektronicky

Elektronické podání zašlete na adresu podatelna@exekutor-ltm.cz a opatřete zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že jste elektronické podání podpisem neopatřili, můžete jej ve lhůtě tří dnů písemně doplnit. V opačném případě k němu soudní exekutor nebude v rámci řízení přihlížet, dle § 42 odst. 3 občanského soudního řádu.